Kolegium Dziekańskie


Co kilka tygodni dziekani wszystkich wydziałów spotykają się na specjalnej naradzie, której przewodniczącym jest zazwyczaj Rektor. Posiedzenia Kolegium są oczywiście ściśle tajne. Wiadomo jedynie, że obowiązkiem każdego dziekana jest przynieść coś do jedzenia. Uchwały Kolegium są prawomocne na całej uczelni i wchodzą w życie 10 minut po zakończeniu narady.

Kolegium zajmuje się bieżącymi sprawami uczelni. Ustala się limity przyjęć na studia i limity zakończeń studiów i wypuszczenia z uczelni. Rada dziekańska dba także o to, aby studenci opuszczający mury uczelni mogli przejść przed wyjściem specjalne szkolenia, które umożliwią im powrót do społeczeństwa. Niestety wielu studentom się to nie udaje i zostają finalnie podrzędnymi pracownikami w zagranicznych korporacjach.

Studenci, którzy złamali regulamin uczelni lub chcieli uciec, kierowani są zwykle na przedłużenie studiów o doktorat. Odpracowanie doktoratu trwa przynajmniej 4 lata (znane są przypadki 20-letnich karnych doktoratów) i polega przede wszystkim na usługiwaniu któremuś z kierowników katedr. Oprócz tego w trakcie doktoratu studenci są szkoleni z zakresu prowadzanie zajęć i gnębienia kolokwiami. Do rutynowych szkoleń należy także udowadnianie winy studentów, podnoszenie progu zaliczenia i organizacja dodatkowych kolokwiów.