Służby Bezpieczeństwa Politechniki Stanowej

Pracownicy SB-PS odpowiedzialni są za przysposobienie nowych studentów do sprostania naszemu elitarnemu procesowi kształcenia. Witają nowo przybyłych studentów, zapoznają z terenem uczelni i wskazują drogę do odpowiedniej kwatery w domu studenckim. Odpowiadają także za przeprowadzanie okresowych kontroli studentów, eliminację kontrabandy i egzekwowanie zarządzeń dziekanów i rektora.

Historia organizacji

Oddziały Służb Bezpieczeństwa zostały powołane w celu zapewnienia porządku na terenie Politechniki Stanowej oraz ochrony wszystkich studentów przed zagrożeniami zza ogrodzenia. Z tego powodu w 10-tą rocznicę zmiany statutu Politechniki na uczelnię o zaostrzonym rygorze odebrano studentom możliwość opuszczania terenu uczelni bez specjalnej przepustki. Jest to wynik wielu unowocześnień na Politechnice Stanowej, których meritum oddają słynne słowa nasze wspaniałego rektora: „Nie przejmujmy się tym, iż nie ma nowych kandydatów na naszą uczelnię. Skoncentrujmy się na tym, aby porządnie zająć się tymi, którzy już tutaj są.”. Przepustki wydaje Sekcja Służb Administracyjnych Politechniki Stanowej na wniosek rektora.


Wieża skazanych

Chlubą Służb Bezpieczeństwa jest znajdująca się obok głównej siedziby organizacji Wieża Skazanych. W wieży odbywają się specjalne zajęcia, na których uspokaja się co bardziej buntujących się studentów. Jak do tej pory zajęcia w Wieży Służb Bezpieczeństwa dają 100% poprawę i całkowicie eliminują krytycyzm studentów wobec polityki uczelni.

Patrole pracowników Służb Bezpieczeństwa codziennie chronią naszą uczelnię i naszych studentów przed przestępczością i zagrożeniem terrorystycznym zza ogrodzenia. Codziennie od 18:00 do 6:00 na mocy zarządzenia miłościwie nam panującego rektora obowiązuje godzina akademicka, w czasie której studenci nie mogą opuszczać kwater w domach studenckich i kartonach w fawelach studenckich bez zezwolenia dziekana swojego macierzystego wydziału. Dzięki temu rozporządzeniu udało się znacząco podnieść zadowolenie z bezpieczeństwa wśród studentów o czym świadczą nasze liczne sondaże.